Unrigged Softbaits

HDUV 8" Jiggn' Paddle (4pack)

Regular price $12.99
HDUV 8" Jiggn' Paddle (4pack)
HDUV 8" Jiggn' Paddle (4pack)
HDUV 8" Jiggn' Paddle (4pack)
HDUV BONE
HDUV BUBBLEGUM
HDUV BLACK
HDUV BONE